تبلیغات
نور - شعر
نور

                                    مـناجـات با خــدا

چه کنم ازاین همه بارسنگین گناه
                               که بردوشم میکشم هرطرف آنرا
کمرم خم گشت و دیگرندارم
                                  طاقت این همه بار سنگین گناه
پامیگذارم به روضه های اهل بیت
                                  مینشینم و گریه میکنم از ته دل
نه برای حسین و نه برای زینب
                                  نه برای عباس و نه برای حیدر
گریه میکنم برای خود که شدم اسیر شیطان
                            
                          گریه ام برای گناهامو معصیت هاست
آمدم امشب درآغوش روضه های ارباب
                          
                            تا شاید امیدی باشد برای فرار از گناه
تاکنم بارم را سبک ازگناهایم
                                به امید لطف وبخشش اربابم
اگرمرا شفـیع نشی چه کنم
                                  به کجا روم به کی رو بزنم
آخرغیرشما کسی را نمیشناسم
                                   که کند یاری من دراین زمان
غـیرشما کسی دیگرندارم
                                      تابتواند مراازاین بند رها
اگرمرا شفیع شدی تا آخرعـمر
                                 مدیون این همه لطف ومحبت توم
غلام نوکر و سگ یا گدای خود
                              مرا بپذیروهرچه خواستی صدایم کن
                                                     
                                                   اناکلب الحسین
                                                         سیداحدنوشته شده در تاریخ شنبه 19 آذر 1390 توسط کلب الحسین

قالب وبلاگ